Jól kinézünk

EGER ÚJ ARCULATA

Előterjesztés készült Eger új arculatáról. Szerintem ideje volt. Az elfogadott – mert ne legyenek illúzióink ez a terv már nem terv, hanem tény –, arculati kép szerethető, vagy utálható. Azt azonban nem lehet elvitatni, hogy akik használni fogják, szállodások, éttermesek, turisztikából élők, egri intézmények, szóval az egriek, majd, vagy magukénak érzik, vagy nem. Az elfogadtatást nem szerencsés megspórolni, bejelentéssel helyettesíteni pedig arrogancia. Még akkor is, ha a győzködés macerás, fárasztó és olykor reménytelen. Létezik erre egy szakma, magyarul közkapcsolatnak hívják.

 
 

Jól kinézünk

EGER ÚJ ARCULATA

Előterjesztés készült Eger új arculatáról. Szerintem ideje volt. Az elfogadott – mert ne legyenek illúzióink ez a terv már nem terv, hanem tény –, arculati kép szerethető, vagy utálható. Azt azonban nem lehet elvitatni, hogy akik használni fogják, szállodások, éttermesek, turisztikából élők, egri intézmények, szóval az egriek, majd, vagy magukénak érzik, vagy nem. Az elfogadtatást nem szerencsés megspórolni, bejelentéssel helyettesíteni pedig arrogancia. Még akkor is, ha a győzködés macerás, fárasztó és olykor reménytelen. Létezik erre egy szakma, magyarul közkapcsolatnak hívják.

 
 
 
 
 

Jól kinézünk

EGER ÚJ ARCULATA

Előterjesztés készült Eger új arculatáról. Szerintem ideje volt. Az elfogadott – mert ne legyenek illúzióink ez a terv már nem terv, hanem tény –, arculati kép szerethető, vagy utálható. Azt azonban nem lehet elvitatni, hogy akik használni fogják, szállodások, éttermesek, turisztikából élők, egri intézmények, szóval az egriek, majd, vagy magukénak érzik, vagy nem. Az elfogadtatást nem szerencsés megspórolni, bejelentéssel helyettesíteni pedig arrogancia. Még akkor is, ha a győzködés macerás, fárasztó és olykor reménytelen. Létezik erre egy szakma, magyarul közkapcsolatnak hívják.


Előterjesztés Eger városmarketing tervének megalkotásáról és a város egységes arculatának kialakításáról
Tisztelt Közgyűlés!

EGER városmarketingjével már több ciklusban is komolyan foglalkoztak a városvezetők. Az 1990-es években létrejött egy, a városi megjelenéseket szabályozó arculati kódex, valamint megfogalmazták a stratégiai mondatot, melyet a mai napig is gyakran idézünk: „EGER a minőség városa”. A 2000-es években - külső szakértő cég bevonásával - létrejött a rövidebb távra (7-8 évre), illetve hosszabb távra (15-20 évre) érvényes Integrált Városfejlesztési Stratégia. A dokumentum alapvetései között szerepel a következő mondat: „EGER a hagyomány, az együttműködés, az Eger-patak és zöldfolyosók városa.”
Amikor EGER egységes marketingjéről beszélünk, fontos figyelembe vennünk azt, mit fogalmaztunk meg eddig a város céljairól, mire építhetünk. Fontos az is, hogy az EGERRŐL szóló fogalmainkat tisztázzuk, gondolkodásunkban alkalmazkodjunk a modern eszközöket használó, változó és felgyorsult világhoz.
EGER város stratégiai célja ezek alapján EGER kulturális, gazdasági- és humánerőforrásainak, értékeinek (kulturális, történelmi és építészeti örökség, termálvíz, szőlő és bor, beruházásbarát környezet, gazdasági attraktivitás, tőkevonzó készség, stb.) kihasználása és növelése a város fejlesztésének érdekében. Egri családok százai élnek a szőlő-bortermelésből, és a bor - melyre legenda is épül - EGER egyik legfontosabb értéke és üzenete. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy EGER ugyan nem iparváros, gazdaságában mégis alapvetően fontos az ipari-szolgáltatói szektor jelenléte és fejlesztése is.

EGER értékeivel mindenki tisztában van, de ezek sajnálatos módon nem állnak össze egy védjeggyé (marketinges szakkifejezésekkel élve: márkává, branddé), a részegységek (kulturális, idegenforgalmi, városüzemeltetési intézmények, cégek) különböző hatékonysággal, egyenetlen minőséggel és változó attitűdökkel működnek. Így az itt élők vagy idelátogatók számára a város szervezetei és tevékenységei nem jelentenek egységes minőségi garanciát.
A város védjeggyé formálása érdekében e szervezetek és tevékenységek működését és arculatát egy előre meghatározott szintre szükséges emelni. Ennek elengedhetetlen eszköze egy működő, egységes városmarketing stratégia.

Az egyik legfontosabb alapelv a város értékének növelése, és ebből adódóan EGER működésének, a városi (és ehhez a gondolathoz csatlakozni szándékozó egyéb) szervezetek együttműködésének, kommunikációjának, és így a város megítélésének is magasabb szintre emelése. Fontos feladat, hogy ebbe a folyamatba a város egészét, a város minden lakóját szervesen bevonjuk, és az egriek rendszeres tájékoztatást kapjanak a folyamatról.

Szintén fontos, hogy a városban zajló különféle történések, események (felújítások, beruházások, rendezvények, szolgáltatások) ne elszigetelt jelenségeknek tűnjenek, hanem azon másik alapelvnek feleljenek meg, hogy ezek a város egészének értéknövekedését szolgálják, s ezek mind eszközei legyenek egy olyan város építésének, amilyenre EGERT az adottságai, értékei determinálják. (Például: nem egyszerűen azért javítjuk ki az utakon a kátyúkat, hogy az autók ne akadjanak el, hanem mert a városban, amit mi építünk, nem kátyúsak az utak - tehát EGER olyan város, ahol nem kátyúsak az utak.) Az ilyen típusú garanciák kiterjesztése a márkaépítés alapja.

A fenti gondolatokra jutott az a Habis László polgármester úr által megbízott, Ipacs Gézamarketing szakember, dr. Gál Lajos borász és Rázsi Botond alpolgármester alkotta csoport, amely egy városmarketing terv szükségességének végiggondolását és kidolgozását kapta feladatul 2011 decemberében. A csoport számos más szakembert is belevont a munkába, ami így összekapcsolódott a városi honlap megújításával foglalkozó csapat tevékenységével. Az együttműködésből fakadóan született az a döntés, hogy először egy új, a fent taglalt alapelvekhez igazodó városi arculatot szükséges megteremteni.
Így került sor - a városi honlap arculatának megújítására biztosított forrást felhasználva – 2012 februárjában egy meghívásos pályázatra. A pályázaton induló öt (köztük négy egri) cég pontos tájékoztatást kapott az alapelvekről. Kiemelt szempont volt azoknak az értékeknek a számba vétele, melyeknek az arculat nem mondhat ellent, pontosabban melyeket erősítenie kell. A pályázatot háromkörös zsűrizés után az egri Moongoose Stúdió nyerte. Az arculat eddig elkészült, legfontosabb elemei az 1. sz. mellékletben találhatóak.

    Az elfogadott embléma és arculati terv tiszta, áttekinthető, egyszerre hordoz tradicionalitást és korszerűséget. Az EGER név kiegészítő grafikai eleme a bástya, mely erőt sugall, utal az egri várra, EGER történetére. Az embléma kiterjesztésével a résztvevő intézmények és cégek mint EGER bástyái jelennek meg. A színvilága alapértelmezésben EGER címerének színeiből (kék, aranyokker) építkezik.
    Elengedhetetlen arculati elem a város szlogenje, mely megfogalmazza a város üzenetét a városlakók és az idelátogatók számára. Ez a jelmondat az „EGER A TE TÖRTÉNETED”. A városlakók számára ez azt az üzenetet hordozza, hogy ez a város az övék, és olyan lesz, amilyennek ők alakítják, továbbá azzal a jelentéssel is bír, hogy EGER az ő történetük, az ő életük. Az idelátogató számára pedig egy felhívás, hogy EGER váljon az ő történetévé is, váljon az élete részévé az itt megélt élmény által.

Az embléma védjeggyé emelése kiemelt fontosságú.

EGER védjegy
 • mely megkülönböztet
 • mely képviseli a jó hírnevet
 • mely márkahűséget segít elő
 • mely minőséget garantál
 • mely rendszerbe emelhető
 • mely emeli a termék értékét
 • mely közösségépítő elem.
A további teendők:

1.    Fontos lépés a fenti arculati elemeket felhasználó, 42 elemből álló arculati kézikönyv elkészítése. Az EGER védjegy által képviselt garanciák kiterjesztése okán az embléma felhasználása – az eddigi gyakorlattól eltérően – ki fog terjedni a városi és partnerintézményekre és -cégekre, vagyis az általuk megtestesített közigazgatási, kulturális, turisztikai és egyéb felhasználásokra is. Ennek következtében minden városi és partnerszervezet ezt az emblémát használja majd mint logót. A hagyományos címert a mindennapos megjelenésben egyedül az önkormányzat jeleníti meg, miután ez a jelkép települési szinten az országcímer megfelelője, s mint ilyen, a legerősebb közigazgatási garancia jele.
A megkülönböztető elem minden esetben a szín és a szervezet megnevezése lesz (pl. EGER TERMÁL, kék színű bástya, EGER VÁROSGONDOZÁS, zöld színkód). Ez az elképzelés nem csak azért született, hogy az EGER márkanév több helyen jelenjen meg, és mert ez maga az EGER garancia védjegye, hanem azért is, mert eddig a különböző szervezetek arculata, megjelenései a mindenkori vezető ízlését követték, így a városi szereplők igen heterogén, nem egységes magatartást és minőséget sugalltak. A színkód meg-jelölését természetesen befolyásolják majd a szervezetek által eddig használt színek, valamint az érintett intézmények, cégek munkája, megjelenésük jellege (pl. könyvtár: bor-dó, vár: barna, stb.). A másik fontos lépés a szervezetek nevének „fogyaszthatóbbá” tétele, mely természetesen csak az embléma használatára terjed majd ki, hivatalos, cégbíró-sági, vagy alapító okiratbeli névváltoztatást nem tesz szükségessé (EGER VAGYONKEZELŐ, EGER TERMÁL, EGER CSALÁDSEGÍTŐ, EGER VÁRA, stb.).

2.    Az egységes fellépés, az azonos színvonalú és minőségű, az EGER védjegy építésére és erősítésére alkalmas arculati megjelenés garantálása érdekében feltétlenül szükséges egy városi marketing-szervezet felállítása. Intézményeink, cégeink többrétegű és többirányú kommunikációs és marketing-tevékenységet folytatnak, illetve rendezvényeket is lebonyolítanak. Ezeket a saját arculatuk felhasználásával, a saját forrásaik és a maguk által kialakított protokollok keretén belül teszik, különböző hatékonysággal és szakmaisággal. Amennyiben ezeket a feladatokat egy olyan szervezet fogná össze, amely a közös arculat alá tartozó intézmények és cégek ilyen irányú feladatait kezelné az általuk adott megbízások alapján (pl. rendezvény promóciója, kiadványkészítés, ajándéktárgy vásárlás), egyrészt garantált lenne az arculat egységessége, másrészt az egyesítetten kezelt megrendeléseket, beszerzéseket, keretszerződéseket, médiafelület-vásárlásokat költséghatékonyabban lehetne megoldani, vagyis a rendelkezésre álló forrásokat egyesítetten hatékonyabban lehetne felhasználni.
Így a következő feladat annak eldöntése, hogy amennyiben ez a szervezet létrejön, ez valamely, az önkormányzathoz kötődő szervezet bázisán valósuljon meg (pl. Média Eger, TDM), egy belső, a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájába illeszkedő iroda vagy szakmai csoport legyen, vagy esetleg külső, piaci szereplő (pl. médiaügynökség) kapjon rá megbízást. Mindegyik szervezeti forma rendelkezik speciális előnyökkel, ezért mérlegelni kell a lehetséges szereplők alkalmasságát szakmai, finanszírozási, jogi, közbe-szerzési és humánerőforrás-gazdálkodási szempontokból, annak figyelembe vétele mellett, hogy ennek a szervezetnek a létrehozása a jelenlegi városi humánerőforrás és gazdálkodási kereteken belül, a megfelelő átcsoportosításokkal lehetséges.

3.    A fentiekkel egy időben szükséges elindítani a márkaépítést, vagyis a városmarketing stratégia kidolgozását és megvalósítását. Az ehhez kapcsolódó feladatok:
 • az alapelvek átgondolása, rendszerezése
 • a jelenlegi helyzetet pontos felmérése
 • az „EGER üzenet” elemeinek pontosítása és újradefiniálása
 • azon feltételek meghatározása, melyek elengedhetetlenek EGER védjeggyé emeléséhez
 • reális jövőkép megfogalmazása
 • az alapelveken alapuló koncepció és cselekvési terv elkészítése
 • a cselekvési tervet megvalósító önkormányzati, média, kulturális, rendezvény-szervező, turisztikai és borász szervezetek – elsősorban a városmarketing stratégiát érintő – állapotának felmérése
 • javaslattétel az önkormányzati hatáskörbe tartozó fenti szervezetek esetleges újrastrukturálására és harmonizálására
 • a nem önkormányzati partnerek, érdekelt felek bevonása (pl. Egyházak, Eszterházy Károly Főiskola)

Az elkészült cselekvési tervet a szükséges jóváhagyások után haladéktalanul el kell kezdeni megvalósíttatni, a megvalósító szervezetek munkájának nyomon követését, koordinálását, az elért eredmények értékelését, és a szükséges korrekciók megtételét folyamatosan el kell végezni.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a fent vázolt célok elérése és így egy sikeres EGER építése érdekében a határozati javaslatokat megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2012. március 12.

Rázsi Botond

1. sz. határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az 1. sz. mellékletben bemutatott új városi arculati tervet (emblémát és szlogent), és felhatalmazza a városmarketing munkacsoportot arra, hogy az arculati tervet készítő grafikai stúdióval készíttesse el a teljes arculati kézikönyvet.
Határidő: 2012. április 11.
Felelős: Rázsi Botond alpolgármester

2. sz. határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a városmarketing munkacsoportot arra, hogy vizsgálja meg, milyen működési rend garantálhatja az egységes városi arculat megjelenését, tegyen javaslatot a polgármesternek és a jegyzőnek a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. április 11.
Felelős: Rázsi Botond alpolgármester

3. sz. határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a városmarketing munkacsoportot arra, hogy az alábbi feladatok mentén, tapasztalt, független marketing szakemberek bevonásával készítse el Eger városmarketing tervét:
    az alapelvek átgondolása, rendszerezése
    az alapelveken alapuló koncepció és cselekvési terv elkészítése

Határidő: 2012. augusztus 16.
Felelős: Rázsi Botond alpolgármester

Forrás: eger.hu 2012. március 26.
 


 
 
 

 
 
 • 14Bekiabáló2012április16.16:31ÚjVálasz

  Kedves. 9-es! A valosag a ket "l". Jobb, ha megtanulja a szegyell irasat a kotozkodes helyett. udv.

   
 • 13Bekiabáló2012április15.22:02ÚjVálasz

  Kedves 11-12!
  Kar erolkodnie, a "szegyell" jobb helyeken es a magyar helyesiras szabalyai szerint ketto darab "l"-el irando!!! Es a gyengebbek kedveert irtam szamjegyet a multkor. Mellekelem azt a sort, amelyben szerepel a nevezett szo helyesirasa:
  "65. Az ll-re végződő igék legnagyobb részének toldalékos alakjaiban megtartjuk a két l-es írást, noha a rá következő mássalhangzó hatására a hosszú l mindig megrövidül: áll, állomás, állt; mállik, mállottak, málló, málljanak; száll, szálloda, szállna; rosszall, rosszallás, rosszallhatjuk; zöldell v. zöldellik, zöldellő, zöldellt v. zöldellett; szégyell, szégyellem, szégyellheti, szégyellni; stb. (Vö. 60.)"

  A mostani ekezethianyokert elnezest kerek, de kulfoldrol irok idegen szamitogepen. Udvozli Ont egy "ovodas"

   
 • 12Bekiabáló2012április07.20:19ÚjVálasz

  Még valamit szeretnék megemlíteni Tisztelt 10-es kommentálónak. A "szégyelheti magát" az egy "L". A másik, hogy betűk esetén a darab jelzőt nem használja a magyar. Kivétel a betűtészta. De ez már óvodai szint. És zárásképpen megjegyzem, hogy semmilyen lesújtó vélem írása nem volt szándékom. Ez szimplán a valóság és a tények. Üdv még egyszer: #9

   
 • 11Bekiabáló2012április07.20:10ÚjVálasz

  Mélyen tisztelt 10-es hozzászóló!
  Ezúton szeretném megköszönni, hogy helyesírási hibámra felhívta figyelmem. Remélem, azért a mondanivalóm lényege átment ezen botlásom felett szemet hunyva. Üdvözlettel: #9

   
 • 10Bekiabáló2012április05.21:21ÚjVálasz

  Kedves 9-es!
  Nyugodtan hozzászámíthatja magát azokhoz, akiknek szégyenkezniük kell. Majd akkor írjon újra lesújtó véleményt, ha már tudja, hogy a "szégyell" kettő darab "l"-el írandó.

   
 • 9Bekiabáló2012április04.18:42ÚjVálasz

  Ha a moongoose csinálta ezt az arculatot, akkor csinálhatna magának is egy logót. Vagy inkább megkérhetné Ipacs urat, hogy tervezzen nekik egyet, amit a magukénak mondhatnak. Még egy szó: AGORA. Meg lenne még sok más szó is ebben a témában. De a lényeg az a politika. Nem történelem. Ezzel csak tényleg valami kívülállót lehet megetetni. Az egri vezetőség szégyelje magát inkább szétnézhetnének komplexen Egerben, hogy mi az ami tényleg kell.

   
 • 8Bekiabáló2012március27.22:16ÚjVálasz

  A 6-os hozzászóló urat (alias: Radó-Kisszekund) kellett volna bevonni a munkába. Neki igazán nagy gyakorlata van a különféle vállalkozásokban... Mindig megmondja a tutit, és szeret is bőbeszédűen páváskodni (mikor milyen név alatt).

   
 • 7Bekiabáló2012március27.15:32ÚjVálasz

  Nem fair, ha ebben a sztoriban Ipacsékat kóstolgatják. Ipacs Géza nagyon jó szakember. Ebben a történetben ő azért szereplő, mert legalább csinált valamit, ami professzionális. Az, hogy ez lóg a levegőben, hogy csak egy gomb, amihez most keresnek kabátot, az nem az ő hibája, hanem a várost vezetők bűne. Nagy baj lenne, ha Ipacs Géza azt mondaná, hogy ő ennek a városnak többé semmit nem csinál, mert ez neki nem hiányzik. Nem ő lenne az első.

   
 • 6Dobókatica2012március27.10:18ÚjVálasz

  Nekem tetszik ez az új Eger-arculat. A brandépítés persze összetett folyamat és ez az új logóvariáció csak egy apró, kezdő lépés, nem több, de azért biztató. Ez a Mongúz csapat jó grafikai terveket és színvonalas honlapokat tud csinálni és legalább egri.

  A fő kérdés szerintem az, hogy miért is jön sok ezer turista rendszeresen Egerbe?
  Mit keresnek itt, s megtalálják- e amit kerestek?
  Ezek a turisták mennyit költenek itt naponta?
  Hová látogatnak el a legtöbben és miért?
  Hová nem mennek?
  Hányan szállnak meg legalább egy-két éjszakára?
  Mennyi bort vesznek és honnan?
  Milyen borokat keresnek?
  Hol ebédelnek és mennyiért?
  Mivel elégedettek leginkább és legfőképp mivel nem elégedettek?
  Mi az, ami nem tetszik nekik, ami rossz benyomásokat, emlékeket hagyott bennük?

  Így kezdődne és zajlik általában egy értelmes marketingterv akcióprogramja.

  Ezeket a kérdéseket lenne fontos, nem kampányszerűen, hanem állandóan feltennünk az idelátogatóknak és ezek pontos ismeretében lehetne tervezni.
  A fenti kérdésekre adott válaszok ismerete nélkül szerintem csak vakon ötletelgetni lehet, meg jópofa arculatokkal és bőbeszédű tervekkel páváskodni.

   
 • 5Bekiabáló2012március27.10:03ÚjVálasz

  Ipacs Gézának és Moongoose Gyulának újabb milliók a közpénzből, ezt értem. De hol van marketinges szakember, miközben évek óta működik? a TDM.? Hol van turisztikai termékfejlesztés. Habis úr a parkolóházat vagy a vizibicikli utat gondolja új vonzerőnek. Belterjes,, egyszemélyi döntések sora. Ez az elmúlthatév Egerben.

   
 • 4Bekiabáló2012március26.22:53ÚjVálasz

  Szerintem Ipacs Gézára büszkék lehetünk, de ahogy a cikk is írja, nem elég szépet tervezni, azt még el is kéne fogadtatni, hogy magunkénak érezzük. Ez nem határozat dolga. Jó lett volna tudni, hogy MIHEZ készül ez az új arculat? A bor, a fürdő, a vár, vagy a barokk városhoz, aki hátizsákos, vagy luxus turistákat vár? Igen, marketing szakember kellene, mert grafikus az van egy tényleg jó, de a szlogenek már olyasmit feltételeznek, ami egyáltalán nincs. Tervezést, megfontoltságot, stratégiát.

   
 • 3Bekiabáló2012március26.22:38ÚjVálasz

  Nagyon jó a 2-es hozzászólás! Valóban hol volt itt marketing szakember? Egy kicsit uncsi már Ipacs Géza is, aki a mi kis városunkban az örök mindentudó. Ha borász van is benne, de legalább egyetlen igazán hozzáértőt kértek volna föl. Egyébként az elfogadott logó tényleg nem rossz. Az arany oldja a kék vagy a fekete gyászosságát.

   
 • 2Mr Bennfentes2012március26.21:47ÚjVálasz

  Nekem itt valami nem kerek. Ez egy arculati kézikönyv, annak persze teljesen korrekt, látszik, hogy profi grafikusok készítették. Na de hol itt a marketing stratégia? A felállított szakértői csapatban éppen csak marketing szakember nincs. Van kiváló grafikus szakember, remek tanár, meg még nemtudommi. Az OK, hogy felkérnek majd független marketing szakembereket, de hogy egy városmarketing munkacsoportban egy szakember sincs az felettébb furcsa. Mit akarnak kérni a függetlentől? Hogy akarják megfogalmazni a célokat? Kíváncsian várom...

   
 • 1Bekiabáló2012március26.17:43ÚjVálasz

  Hát...ez nekem nem tetszik. Nem mint dizájn, mert önmagában rendben van, hanem Egerhez, mint turisztikai célponthoz "hidegnek" találom. Túl kimért, mint egy csavargyári logó. Nem mondom, hogy nem szép, de nagyon szögletes, és nagyon "skandináv" a színvilága. Szurkolok, hogy azért az egriek megszeressék.

   

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!