200 milliót hozott a postás az Egri Vízilabda Klubnak

200 milliót forintos utánpótlás fejleszti tervet hagyott jóvá a szövetség az Egri Vízilabda Klub részére a 2015-16-os idényre. Mint ismeretes a látványsportok kiemelt támogatási rendszer szerint szponzorálhatóak, ennek következménye, hogy az egri vízilabda is jelentős forrásokhoz juthat. Az értesítés a klub honlapján olvasható.
 
 

200 milliót hozott a postás az Egri Vízilabda Klubnak

200 milliót forintos utánpótlás fejleszti tervet hagyott jóvá a szövetség az Egri Vízilabda Klub részére a 2015-16-os idényre. Mint ismeretes a látványsportok kiemelt támogatási rendszer szerint szponzorálhatóak, ennek következménye, hogy az egri vízilabda is jelentős forrásokhoz juthat. Az értesítés a klub honlapján olvasható.
 
 
 
 
 

200 milliót hozott a postás az Egri Vízilabda Klubnak

200 milliót forintos utánpótlás fejleszti tervet hagyott jóvá a szövetség az Egri Vízilabda Klub részére a 2015-16-os idényre. Mint ismeretes a látványsportok kiemelt támogatási rendszer szerint szponzorálhatóak, ennek következménye, hogy az egri vízilabda is jelentős forrásokhoz juthat. Az értesítés a klub honlapján olvasható.
 

Iktatószám: ki/JH01-00028/2015/MVLSZ Egri Vízilabda Klub

Ügyiratszám: be/SFP-00028/2015/MVLSZ Eger

Ügyintéző: Miskolczi Balázs Frank Tivadar utca 5

E-mail: balazs.miskolczi@waterpolotao.hu 3300

Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

 

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

 

 

H A T Á R O Z A T O T

 

 

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Egri Vízilabda Klub kérelmező (székhelye: 3300 Eger Frank Tivadar utca 5, adószáma: 18572177-2- 10, képviselője: Bárány Attila) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

 

jóváhagyom:

 

 

Támogatás jogcíme

 

Közvetlen támogatás összege

 

Közreműködői díj összege

Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj

 

Támogatás összesen

 

A program megvalósításához szükséges önrész

 

Elszámolandó összeg

Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás

 

1 565 376 Ft

 

32 276 Ft

 

16 138 Ft

 

1 613 790 Ft

 

691 624 Ft

 

2 289 276 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok

 

193 999 532 Ft

 

3 999 990 Ft

 

1 999 995 Ft

 

199 999 517 Ft

 

22 222 169 Ft

 

220 221 691 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok

 

97 733 Ft

 

2 015 Ft

 

1 008 Ft

 

100 756 Ft

 

302 267 Ft

 

402 015 Ft

Versenyeztetés költségei

 

7 464 912 Ft

 

153 916 Ft

 

76 958 Ft

 

7 695 786 Ft

 

855 087 Ft

 

8 473 915 Ft

Összesen:

203 127 553 Ft

4 188 197 Ft

2 094 099 Ft

209 409 849 Ft

24 071 147 Ft

231 386 897 Ft

 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MVLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

A Kérelmező 47 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MVLSZ 11991102-02110349-00000000 számú fizetési számlájára. Az MVLSZ- nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

 

 

I N D O K O L Á S

 

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

 

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2015.04.23. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.24. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a 2015/16-os támogatási időszak tekintetében – az MVLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

 

A benyújtott sportfejlesztési program összege az MVLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MVLSZ vízlabda stratégiai fejlesztési koncepciójával.

 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

 

A Hatóságom mellett működő TAO-Bizottság szakmai véleményére alapozva, valamint a kiadott Jóváhagyási Irányelveket figyelembe véve, az Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímen Kérelmező összesen 200.000.000 Ft teljes támogatásra jogosult. Ennek megfelelően és a TAO- Bizottság egyéb esetleges szakmai észrevételei szerint a benyújtott Sportfejlesztési Program költségvetése a Kérelmező meghallgatása során akaratával egyezően módosításra került.

 

A Kérelmező a Bizottság javaslatához igazodva úgy nyilatkozott, hogy az Utánpótlás-nevelési fejlesztési feladatok jogcímen belüli

 

 • a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai (Balázs Miklós edző távozott a klubtól, ezért az ő személyi ráfordítása törlésre került)

   

 • sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja;

   

 • személyszállítási költségek

 

tételeken kéri érvényesíteni a csökkentést, sportfejlesztési programját ennek megfelelően módosítja.

 

Így a jogcím teljes támogatása összesen figyelememl a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – 199 999 517 Ft összegre változott.

 

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását

 

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 47 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MVLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

 

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

 

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MVLSZ honlapján megtalálható, az MVLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási

 

 

Útmutatóban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MVLSZ végzi, az Elszámolási Útmutatóban meghatározott elvek figyelembe vételével.

 

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

 

Budapest, 2015.07.30.

 

Dr. Kemény Dénes

elnök

 

A határozatot kapják:

 1. Egri Vízilabda Klub

 2. Irattár

 

 

 

 
 

  Hozzászólások

  A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!